Søen i udskolingen

Her er nogle mulige undervisningsemner, som kan indgå i et besøg på Naturskolen.

Vælg venligst Jeres indgangsvinkel for besøget på naturskolen og skriv det i besøgsskemaet.

Har I evt. andre ønsker er I selvfølgelig meget velkomne til at komme med dem, på forhånd tak.

 

Undervisningsemner: Trinmål efter 8. kl.: Trinmål efter 9. kl.
Bestemmelse af dyrene kende udvalgte organismer og deres placering i fødekæder samt anvende begreber omderes livsytringer, herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelse (Bìo)beskrive udvalgte danske organismer og deres systematiske tilhørsforhold, bl.a. i kategorier af leddyr, bløddyr og hvirveldyr samt frøplanter og sporeplanter (Bìo)

give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur (Bìo)

gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers betydning i økosystemer (fællesmed fysik/kemi) (Bìo)

give eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed (Bìo)

sammenligne væsentlige forhold i udvalgte danske og udenlandske økosystemer (Bìo)

redegøre for, hvordan forskellige erhverv, herunder landbrug, er afhængige af naturgrundlaget (Bìo)

give eksempler på de økologiske udfordringer, der er forbundet med at producere bæredygtigt på grundlag af naturressourcer (Bìo)

give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer. (Bìo)

give eksempler på naturpleje og naturgenopretning (Bìo)

give eksempler på, hvordan bæredygtig udvikling indgår som led i naturforvaltningen (Bìo)

skelne mellem holdningsmæssige og faktuelle udsagn (Bìo)

formulere relevante spørgsmål og hypoteser (Bìo)

anvende enkelt udstyr til undersøgelser og  eksperimenter i naturen og i laboratoriet, herunder mikroskop, stereolup samt udstyr til analyse af fysiske og kemiske forhold (Bìo)

 

anvende viden om udvalgte organismer og deres livsytringer i forhold til deres placering i fødenet og tilpasning til levesteder (Bìo)klassificere hvirveldyr og deres gruppering inden for fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr samt udvalgte leddyr, herunder hovedgrupper af insekter (Bìo)

redegøre for udvalgte gruppers livscyklus, herunder insekter og deres udvikling fra æg til voksen (Bìo)

forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer (Bìo)

gøre rede for udvalgte græsnings- og nedbryderfødekæder (Bìo)

beskrive den biologiske betydning af energistrømme samt udvalgte kredsløb i forskellige økosystemer (Bìo)

beskrive hovedtræk af nitrogens kredsløb i naturen og problemer, der knytter sig til brug af nitrogenholdig gødning i moderne landbrugsformer (fælles med fysik/kemi) (Bìo)

forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed (Bìo)

kende nogle økologiske forskelle på udvalgte danske og udenlandske økosystemer, herunder betydningen af klimaforhold, jordbundsforhold, økosystemets alder og årstider (Bìo)

vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med fysik/kemi og geografi) (Bìo)forklare årsager, betydning og foranstaltninger i forbindelse med miljø- og sundhedsproblemer såvel lokalt som globalt (Bìo)

give eksempler på, hvordan anvendelse af dyr både kan påvirkes af biologisk viden og af følelser (Bìo)forklare den biologiske baggrund for udvalgte naturplejeindgreb og naturgenopretninger, herunder hensynet til biologisk mangfoldighed (Bìo)

formulere og genkende relevante biologiske problemstillinger (Bìo)opstille og afprøve naturfaglige hypoteser på baggrund af egne undersøgelser (Bìo)

Bestemmelse af planterne
Fangstmetoder
Kendskab til søtyper
Levevilkår
Fysiske, kemiske og biologiske faktorer
Søens kredsløb