Planter i udskolingen


Her er nogle mulige undervisningsemner, som kan indgå i et besøg på Naturskolen.

Vælg venligst Jeres indgangsvinkel for besøget på naturskolen og skriv det i besøgsskemaet.

Har I evt. andre ønsker er I selvfølgelig meget velkomne til at komme med dem, på forhånd tak.

 

Undervisningsemner: Trinmål efter 8. kl.: Trinmål efter 9. kl.
Kend træerne give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur (Bio)gøre rede for hovedtræk ved fotosyntese og respiration, herunder disse processers betydning i økosystemer (fællesmed fysik/kemi) (Bio)

beskrive hovedtræk af vand og kulstofs kredsløb i naturen (fællesmed fysik/kemi og geografi) (Bio)

give eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed (Bio)

sammenligne væsentlige forhold i udvalgte danske og udenlandske økosystemer (Bio)

redegøre for, hvordan forskellige erhverv, herunder landbrug, er afhængige af naturgrundlaget (Bio)

give eksempler og forklaringer på, at forskellige dyrkningsmønstre er afhængige af og har indflydelse på naturforholdene (fælles med geografi) (Bio)

give eksempler på de økologiske udfordringer, der er forbundet med at producere bæredygtigt på grundlag af naturressourcer (Bio)

give eksempler på aktuelle lokale og globale miljø- og sundhedsproblemer. (Bio)

give eksempler på naturpleje og naturgenopretning (Bio)

give eksempler på, hvordan bæredygtig udvikling indgår somled i naturforvaltningen (Bio)

anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet, herunder mikroskop, stereolup samt udstyr til analyse af fysiske og kemiske forhold (Bio)

 

forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer (Bio)beskrive den biologiske betydning af energistrømme samt udvalgte kredsløb i forskellige økosystemer (Bio)

beskrive hovedtræk af nitrogens kredsløb i naturen og problemer, der knytter sig til brug af nitrogenholdig gødning i moderne landbrugsformer (fælles med fysik/kemi) (Bio)

forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed (Bio)

kende nogle økologiske forskelle på udvalgte danske og udenlandske økosystemer, herunder betydningen af klimaforhold, jordbundsforhold, økosystemets alder og årstider (Bio)

opstille og afprøve naturfaglige hypoteser på baggrund af egne undersøgelser (Bio)

 

Skovens frugter
Plante træer (okt.-nov., mar.-apr.)
Find forårstegn (apr.-maj.)
Planters opbygning
Kend nogle planter