Matematik i udskolingen


Her er nogle mulige undervisningsemner, som kan indgå i et besøg på Naturskolen.

Vælg venligst Jeres indgangsvinkel for besøget på naturskolen og skriv det i besøgsskemaet.

Har I evt. andre ønsker er I selvfølgelig meget velkomne til at komme med dem, på forhånd tak.

 

Undervisningsemner: Trinmål efter 9. kl.
De hemmelige tal – Vi arbejder med ubekendte og variabler – ligninger opstille, behandle, afkode, analysere og forholde sig kritisk til modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegning, diagrammer, ligninger, funktioner og formler (modelleringskompetence) (Mat)forstå og benytte variable og symboler, bl.a. når regler og sammenhænge skal vises, samt oversætte mellem dagligsprog og symbolsprog (symbolbehandlingskompetence) (Mat)

forstå og anvende formler og matematiske udtryk, hvori der indgår variable (Mat)

arbejde med funktioner i forskellige repræsentationer (Mat)

løse ligninger og enkle ligningssystemer og ved inspektion løse enkle uligheder (Mat)

kende og anvende forskellige geometriske figurers egenskaber (Mat)

benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed (Mat)

kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens (Mat)

kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning i forbindelse med omkreds, flade og (Mat)

udføre enkle geometriske beregninger, bl.a. ved hjælp af Pythagoras’ sætning (Mat)

arbejde undersøgende med enkel trigonometri i forbindelse med retvinklede trekanter og beregne sider og vinkler (Mat)

arbejde med enkle geometriske argumenter og beviser (Mat)

bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger og ræsonnementer vedrørende geometriske figurer (Mat)

udføre og tolke eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår (Mat)

 

Geometri i naturen – Pythagoras og trigonometri
Målestoksforhold – fra praksis til papir
Statistik i praksis – indledende statistik